Daras Fikih Ibadah: Ringkasan Fatwa Imam Ali Khamene’i

Buku yang kini hadir di hadapan Anda merupakan rangkuman berbagai masalah yang berhubungan dengan bab ibadah yang sangat diperlukan oleh masyarakat Islam. Risalah amaliyah ini disusun berdasarkan fatwa pemimpin muslimin Ayatullah Uzhma Sayyid Imam Ali Khamene’i Hf. Walaupun masalah-masalah ibadah yang diperlukan oleh kaum muslim itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang tercantum di dalam buku ini, namun demikian kandungan buku ini sangat penting dan sudah sangat memadai. Harapan kami, semoga di masa mendatang buku ini dapat disempurnakan lagi.
& Buku ini sengaja disusun sebagai buku DARAS fikih yangmterdiri dari 6 pasal (bab) dan 74 DARAS. Kami yakin, walaupun buku ini kami susun berdasarkan pengalaman dan penuh ketelitian, tetapi tentunya masih terdapat kekurangan di sana sini. Untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik yang
membangun dari para pembaca dan ulama.

Tag: